Cagip Club

avion-01

Història

A  principi  dels  anys  70  i  coincidint  amb  la  proliferació  dels  avions  de  ràdio  control  va  sorgir  la  necessitat  de  tenir  un  espai  de  vol  més  ampli que  el  dels  límits  que  fins  aquell  moment  havien  marcat  els  cables  de  la  modalitat  del  vol  circular  i  per  això  es  va  començar  a  cercar  un  lloc  més obert, espaiós i lliure d’obstacles.
Les  primeres  experiències  es  van  dur  a  terme  en  diferents  descampats  i  indrets  de  la  província  improvisant  pistes  de  vol  a  Sant  Dalmai,  Costa Roja,  Banyoles,  Figueres  etc.  D’entre  tots,  l’indret  que  poc  a  poc  es  va  anar  consolidant  més  va  ser  el  del  camp  de  vol  de  Banyoles,  en  el  Pla  de Martís  del  terme  municipal  d’Esponellà,  on  l’Amadeu  Heras  i  Ros  disposava  d’un  petit  terreny  en  propietat  per  volar-hi  els  seus  avions. A  aquest  i poc a poc s’hi varen anar afegint d’altres pilots també pioners del vol ràdio controlat.
Aquests van ser:
·Provinents de Girona: Josep M. Mató, Francesc de las Heras, Juli Fernández i Miquel López
·Provinents de Figueres: Roger Lacaci i Josep M. Galí
·Provinents de Banyoles: Pep Prat i altres que posteriorment es varen anar afegint en el petit grup inicial.

Al  principi  aquest  petit  grup  volava  per  lliure  sense  pertànyer  a  cap  club  o  grup  establert  ja  que  en  aquella  època  del  final  de  la  dictadura  era  una mica  complicat  poder  formalitzar  un  nou  club  o  associació.  És  per  aquest  motiu  que  per  tal  de  poder  obtenir  una  llicència  esportiva  es  varen  afiliar al REAL AEROCLUB DE GIRONA i mitjançant aquest obtingueren les primeres llicències federatives. Era l’any 1975.

Per  aquelles  dates,  la  indústria  dedicada  a  l’aeromodelisme,  havia  experimentat  un  fort  creixement,  tot  i  que  a  Espanya  anaven  molt  endarrerits  en comparació  amb  els  nostres  veïns  de  l’altre  banda  dels  Pirineus.  Hi  començaven  a  haver  comerços  d’aeromodelisme  i  els  més  propers  al  nostre entorn  eren  a  Barcelona,  Madrid, Andorra  i  Perpignane.  En  aquests  s’hi  podien  trobar  kits,  motors,  ràdios  i  accessoris  a  les  seves  prestatgeries  i esdevenien  tot  un  espectacle  pels  que  ja  feia  temps  que  estaven  practicant  l’aeromodelisme  i  que  s’estaven  fabricant  ells  mateixos  els  seus  propis accessoris  on  fins  i  tot  els  més  agosarats  es  feien  també  els  seus  propis motors.  Les  firmes  que  més  destacaven  eren:  Graupner,  Simprop,  Robbe Kavan,  Kraff,  Webra,  Supetigre,  O.S.  Enya  i  Svenson  (Belga)  entre  altres. A  la  segona  meitat  dels  anys  70,  la  indústria  espanyola  també  hi  era present  de  la  mà  d’Altair  i  Modelhob.  Les  emissores  de  radio  disponibles eren  les  de  les  marques  Kraff  (americanes),  Robbe,  Graupner,  Multiplex, Simprop (alemanyes), Futaba (japonesa) i les CDP (espanyoles).

1440

Amb  la  proliferació  dels  comerços  per  una  banda  juntament  amb  el  fet  que  en  el  pla  de  Martís  i  hagués  un  grup  estable  d’aeromodelistes  dedicats exclusivament  al  vol  de  ràdio  control,  en  els  que  s’hi  anaven  afegint  nous  adeptes,  va  fer  que  s’impulsés  el  projecte  de  la  creació  d’un  club d’aeromodelisme.  Donat  que  les  persones  que  n’haurien  de  formar  part  eren  de  diferents  procedències  de  la  província  de  Girona,  aquest  es  va crear  sota  el  nom  de  “CLUB  AEROMODELISME  GIRONA  PROVINCIAL  –  C.A.G.I.P.”.    El  primer  president  en  va  ser  el  Sr.  Amadeu  Heras (propietari  del  terreny  i  un  dels  promotors  del  projecte),  el  sots-president  el  Sr.  Josep  M.  Mato  i  el  tresorer  el  Sr.  Miquel  López  juntament  amb altres persones.

El  juny  de  1978  es  va  produir  un  fet  insòlit  dins  del  nou  club  produint-se  l’expulsió  dels  socis  Sr.  Josep  M.  Mato  i  Sr.  Pep  Prat.  La  decisió  la  va prendre  el  Sr. Amadeu  Heras  i  Ros  com  a  president  del  club  i  degut  a  la  negativa  d’aquests  socis  a  participar  en  un  desplaçament  a  una  població francesa  per  imposició  pel  propi  president.  Els  afectats  varen  demanar  explicacions  al  president  sobre  la  seva  actuació  i  la  resposta  va  ser  que  el terreny  on  el  club  desenvolupava  la  seva  activitat  era  de  la  seva  propietat  i  que  per  tant  tenia  la  potestat  d’exercir  el  seu  dret  d’admissió.  La resposta  no  va  agradar  ni  als  afectats  ni  a  la  resta  de  socis  que  es  van  solidaritzar  amb  els  expulsats  i  varen  acabar  demanant  explicacions  per escrit  al  president  sobre  la  seva  actuació  i  de  quins  eren  els  drets  i  els  deures  del  socis  del  club  acceptant  en  tot  moment  la  seva  condició  de propietari  del  terreny.  La  resposta  va  ser  l’expulsió  de  tots  els  socis  signants  de  l’escrit.  A  partir  d’aquest  moment  la  resta  de  socis  es  van  anar solidaritzant  amb  els  socis  expulsats  fins  que  només  va  quedar  un  petit  grup  d’aeromodelistes  que  feien  costat  al  President.  Hi  va  haver  gran insistència  en  la  petició  d’una  assemblea  extraordinària  de  socis  per  tal  d’aclarir  els  fets  però  sempre  van  topar  amb  la  negativa  del  president.  Els socis  afectats  es  varen  posar  en  contacte  amb  la  FEDERACION  AEREA  ESPAÑOLA,  a  la  qual  el  club  hi  estava  federat,  i  seguint  les  seves instruccions  el  vice-president,  que  a  més  era  uns  dels  expulsats,  va  convocar  una  assemblea  extraordinària  que  es  va  celebrar  al  saló  de  plens del  ajuntament  de  Banyoles  el  dia  28  d’octubre  de  1978.  Hi  van  assistir  els  28  socis  expulsats  que  havien  estat  expulsats  del  club  fins  aquell moment  i  sense  que  hi  assistís  el  president.  Seguint  les  pautes  rebudes  per  part  de  la  federació,  la  prioritat  de  l’assemblea  va  ser  la  de  donar continuïtat  al  club  i  en  el  cas  que  l’actual  president  continués  amb  la  seva  negativa  a  donar  comptes  i  explicacions  es  procedís  a  la  seva  destitució i  el  nomenament  d’una  nova  junta  per  tal  de  garantir  que  el  club  pogués    continuar  amb  la  seva  activitat. Així  es  va  fer  i  el  càrrec  de  president  va ser  acceptat  pel  soci  Roger  Lacaci.  La  primera  tasca  va  ser  la  de  trobar  un  nou  camp  de  vol  on  poder  continuar  amb  l’activitat  del  club.  Per  altra banda  i  en  no  disposar  de  documentació  anterior  es  va  decidir  refundar  el  club  amb  els  28  socis  que  havien  signat  la  petició  de  la  convocatòria d’assemblea  extraordinària  als  quals  se’ls  va  assignar  el  dia  28  d’octubre  de  1978  com  a  data  d’incorporació  al  club.  El  nou  el  club  va  començar  a funcionar  amb  la  caixa  a  zero  i  es  varen  sortejar  els  número  de  soci  que  indicarien  l’antiguitat  entre  els  aquests  primers  28  membres.  L’assemblea va  ser  impugnada  per  l’antic  president  per  defecte  de  forma  segons  la  seva  versió  i  demanant-ne  la repetició.   Desprès   de   negociacions   entre   la   Federació   i   les   parts   afectades   es   va   acordar   repetir l’assemblea.  Aquesta  es  va  celebrar  als  locals  del  CONSELL  SUPERIOR  D’ESPORTS  del  c.  Emili  Grahit de  Girona.  Aquesta  vegada  sí  que  va  haver-hi  la  presència  del  Sr.  Heras  que  va  venir  acompanyat  de diversos  socis  nous  i  amics.  com  que  aquests  no  varen  poder  acreditar  la  seva  antiguitat  al  club  amb  data anterior  a  la  del  28  d’octubre  de  1978,  es  varen  produir  unes  tenses  i  crispades  discussions  en  els passadissos  del  local  fins  que  aquests  van  optar  per  abandonar  l’assemblea.  En  aquesta  es  varen  ratificar els   mateixos   acords   presos   amb   anterioritat   i   que   a   més   varen   ser   acceptats   pels   organismes corresponents. Amb  caràcter  provisional  i  fins  a  trobar  una  millor  ubicació,  la  nova  pista  de  vol  es  va  situar a  uns  500  metres  de  la  pista  del  Sr.  Heras,  al  paratge  anomenat  CAN  BRUNET  del  pla  de  Martís. Aquesta instal·lació  va  ser  oficialment  inaugurada  per  les  autoritats  el  29  d’octubre  1979  coincidint  amb  les  festes  de  Sant  Martirià  de  Banyoles  i  amb l’assistència dels millors pilots del moment (Josep Rojo, Carles Soler, etc.).

1442

Així  és  com  va  començar  a  funcionar  el  nostre  club.  Ja  han  passat  un  quants  anys  i  és  l’hora  de  fer-ne  un  balanç:  dels  28  socis  inicials  ja  hi  ha hagut  prop  de  500  socis  que  hi  han  format  part  en  algun  moment  dels  quals  uns  130  continuen  actius  en  l’actualitat.  En  el  seu  moment  també  s’hi van  incorporar  els  socis  que  inicialment  s’havien  quedat  formant  part  de  l’altre  grup.  Des  del  mateix  club  es  va  col·laborar  en  la  iniciativa  de  la creació  d’un  altre  nou  club  a  Figueres  que  inicialment  es  va  anomenar  MODELVENT  i  que  actualment  ha  canviat  el  seu  nom  a  CLUB  ESPORTIU D’AEROMODELISME SIURANA

Actualment  el  club  disposa  de  28000  metres  quadrats  de  terreny  en  propietat  en  els  quals  s’hi  practica  el  vol  d’avions  i  d’helicòpters.  Hi  ha  una pista  asfaltada  de  140×12  metres  pels  avions,  una  zona  de  gespa  per  velers,  un  espai  diferenciat  pels  helicòpters,  zona  de  boxes,  espai d’aparcament, una àmplia zona de pic-nic, zona d’acampada i una seu social.

Primera Junta després de la refundació del club:
President:   Rogelio Lacaci Diaz
Sots-president:   Josep Prat Roura
Tresorer:         Carles Vila Gusinye 
Secretari:   Joan Fuentes Isern
Vocals per Figueres   Josep Mª Gali Riera
Vocals per Girona   Josep Mº Mato
Vocals per Ptaja d’Aro   Xavier Esteba
Vocals per Torroella Mont.  Amat Artiga

Relació inicial de socis fundadors del club signants de la carta de convocatòria de la assemblea

1José Prat RouraBanyoles
2Julio Fernandez GarciaGirona
3José Terrades CorominasCardedeu
4Narciso Maderm DuranFigueres
5Martirian Badosa SolerBanyoles
6Rogelio Lacaci DiazRosas
7José Montaner MercaderTorroella de Montgri
8Francisco de las Heras LalienaSant Daniel
9José Mª Gali RieraFigueres
10Juan Clos TorresFigueres
11Jordi Juanola CampsBanyoles
12Pedor Badosa TerradellasBanyoles
13Josep Mª Boladeras RocaGirona
14Pedro Abuli FabregaMataró
15Luis Borras LloverasPlaya de Aro
16Pedro Suñer DalmauFigueres
17Miguel Callis MassóBanyoles
18Carlos Vila GussinerBanyoles
19Juan Puli TeixidorBanyoles
20Juan Brunet CarrerasBanyoles
21Pedro Genoher VilellaLlagostera
22Luis Morato ZorrillaGirona
23Javier Esteva SabaterPlaya de Aro
24Trini Torroglosa MasedaGirona
25Juan Fuentes IsernFigueres
26Jose Mª Mato XifraGirona
27Miguel Lopez GutarraGirona
28Andres Morato RieraGirona

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies